Ny dokumentär korfilm: Tokyo Vacations

Här kom­mer första upp­da­te­ringen av den här sidan på väl­digt länge. Eftersom jag numera arbe­tar hel­tid på SvD Kultur ser jag nor­malt sett ingen poäng med att skriva här. Den som vill kan hitta alla mina nyare tex­ter på min skri­bent­sida på SvD:s sajt.

Nu har jag dock lite andra nyhe­ter. Kortfilmsdokumentären Tokyo Vacations, som jag har arbe­tat med till och från i fyra års tid, är slut­li­gen klar och kom­mer att dyka upp lite varstans fram­ö­ver. Imorgon visas den till exem­pel i Stockholm, på Early art. I april kom­mer den att tävla på Atlanta Film Festival och Go Short International Short Film Festival. Och den har redan till­de­lats en Award of Recognition på IndieFest Film Awards.

Tokyo Vacations är en film om vil­ken vikt sam­ti­den till­mä­ter arbe­tet, och om hur män­ni­skor upp­le­ver de få till­fäl­len då de inte arbe­tar alls – sina semest­rar. Filmen tar en när­mare titt på Japan, ett av de län­der i värl­den där invå­narna tar ut minst antal semesterda­gar. Du möter fem van­liga Tokyo-bor som berät­tar om sina bästa semes­ter­min­nen, men du möter dem inte under ledig­he­ten, utan på arbetet.

Jag har regis­se­rat. Pro­du­cent är Einar Bodström på House of Radon och fil­men inne­hål­ler musik av Kubot och Walter Wanderley. Här är fil­mens egen hem­sida och nedan kan du se ett klipp.

Hejdå Novell! Hej Svenska Dagbladets kulturmagasin!

Jag hade visst glömt bort att berätta det här, men jag har tagit ett uppe­håll i mitt fri­lan­sande. Sedan års­skif­tet arbe­tar jag på Svenska Dagbladets kul­tur­re­dak­tion, som redak­tör för tid­ning­ens nylan­se­rade kul­tur– och sam­tids­ma­ga­sin på sön­da­gar. Ett extremt roligt upp­drag … Läs mer

Så skapades den nya, ängsliga förlagsbranschen

Mitt skri­vande här har visst redu­ce­rats till sum­me­ringar då och då, sna­rare än inlägg om varje text eller pro­jekt. Jag har dock svårt att beklaga det. Det beror näm­li­gen på att jag är upp­ta­gen med roliga upp­drag. Inför Bokmässan pub­li­ce­rade … Läs mer

Många värmande ord om Spela lagom!

I bör­jan av som­ma­ren släpp­tes min och Anton Gustavssons repor­ta­ge­bok Spela lagom! Hur dröm­men om snabba pengar gjorde Sverige spel­be­ro­ende. När jag nu sum­me­rar recen­sio­nerna kan jag till min glädje kon­sta­tera att samt­liga har varit posi­tiva. “Jag blev oer­hört fasci­ne­rad … Läs mer

Bok om spel, kortfilm om Japan och Novell i nyhetsflödet

Sedan senaste upp­da­te­ringen har det hänt både det ena och det andra. Novell har kom­mit med ett vin­ter­num­mer. På omsla­get syn­tes denna gång Paola Bruna. I mitt stå­ende inslag Kritikern, där jag lyss­nar på musik med olika makt­ha­vare, träf­fade jag Mona … Läs mer

Saga om en perfektionistisk skitstövel

I vec­kan recen­se­rade jag Steve Jobs — en bio­grafi av Walter Isaacson för Expressen Kultur: Att skriva om Steve Jobs är att ound­vik­li­gen landa i reli­giösa meta­fo­rer. Det fanns något hos Apples grun­dare — de karis­ma­tiska fram­trä­dan­dena, den stor­vulna reto­ri­ken, … Läs mer

Nu finns PressPausePlay för gratis nedladdning och streaming

När vi inledde arbe­tet med PressPausePlay fram­stod det näs­tan genast som uppen­bart att vi så små­ningom skulle släppa den gra­tis online. Ett åter­kom­mande tema i fil­men blev näm­li­gen hur för­ut­sätt­ning­arna för kre­a­tivt ska­pande har påver­kats av att man kan dis­tri­bu­era … Läs mer

Ett bitterljuvt avskedsbrev till bostadshotellet Maria Plaza

I fre­dags hade jag nedan­stå­ende inne i SvD, en text som bety­der lite extra myc­ket för mig. Det är mitt högst per­son­liga far­väl till huset “Maria Plaza” där jag har bott under ett antal år. Efter att tex­ten pub­li­ce­ra­des har jag … Läs mer

Malmöfestival, Federley och interaktiv PressPausePlay

Foto: Maja Brand. Ikväll visas PressPausePlay på Malmöfestivalen, vil­ket sam­ti­digt inne­bär en smygstart på Media Evolution: The Conference. Efter vis­ningen kom­mer jag och fil­mens huvud­rolls­in­ne­ha­vare Óla­fur Arnalds att bli inter­vju­ade på scen. Nästa steg för PressPausePlay är nu släp­pet av en inter­ak­tiv … Läs mer

På fredag visas PressPausePlay i K Special

PressPausePlay, doku­men­tär­fil­men där jag age­rar pro­du­cent och repor­ter, har haft en osan­no­likt lyc­kad vår. Världspremiären ägde rum på South By Southwest i Austin, Texas. Sedan dess har fil­men visats på fes­ti­va­ler i såväl New York och Seattle som Doha och Barcelona. … Läs mer

Självcensuren har intagit Sveriges kulturinstitutioner

Förra vec­kan skrev jag i Fokus om de aktu­ella fal­len av själv­cen­sur på svenska kul­turin­sti­tu­tio­ner. Det var en väl­digt lång text, så istäl­let för att pub­li­cera den här hän­vi­sar jag den som är intres­se­rad till Fokus sajt. Och långt eller … Läs mer