Här är det nya kulturåret

Om vad som vän­tar under 2009 (arti­keln pub­li­ce­rad i SvD den 28 december):

Peter Sunde, Mats Svegfors, Eva Swartz – tre namn du kom­mer att läsa ofta fram­ö­ver. 2009 blir ett kul­turår präg­lat av fil­del­ning, pub­lic ser­vice, film­po­li­tik och utred­ningen med stort K.

Ett nytt år stun­dar, och med det nya kul­tur­de­bat­ter. Vad som blir nästa års Glasvegas-hype, Norénbråk och Staël von Holstein-utnämning är omöj­ligt att veta. Men vissa snacki­sar går att peka ut redan på förhand.

Vad kom­mer nya Dramatenchefen Marie-Louise Ekman att hitta på? Hur ska rege­ringen lösa pen­sions­pro­ble­ma­ti­ken inom scen­kons­ten? Kan den kro­niskt ned­lägg­nings­ho­tade jazz­fes­ti­va­len överleva?

Vi lär också se myc­ket av Kulturrådets avgå­ende ord­fö­rande Mats Svegfors, som har fing­rarna i en rad kul­tu­rella sylt­bur­kar. Han läm­nar Kultursveriges vik­ti­gaste myn­dig­het i en tid då dess fram­tid är oviss. Han leder Filmutredningen som ska vara klar i sep­tem­ber, och tar över chef­ska­pet på Sveriges Radio – pre­cis innan rege­ringen läg­ger fram en pub­lic service-proposition.

Mats Svegfors hop­pas på dis­kus­sio­ner om pub­lic ser­vice. Han påpe­kar att medier är sce­ner för kul­tur och kal­lar SR för Sveriges största kulturinstitution.

Risken finns dock att debat­ten främst blir en fråga om pengar. I den utred­ning som lig­ger till grund för pro­po­si­tio­nen föreslås att ansla­gen till SR och SVT räk­nas upp med 2 pro­cent per år, oav­sett inflation.

– Man skulle ald­rig höja annons­skat­ten för att det är god kon­junk­tur eller dela ut gene­rellt presstöd i dåliga tider. På samma sätt måste pub­lic ser­vice ansvara för sin egen utveck­ling. Att sätta en 2-procentsregel är att betrakta SR som en van­lig myn­dig­het, säger Mats Svegfors.

När det gäl­ler Filmutredningen är han mer för­te­gen. Han klar­gör dock att det inte är själv­klart att avskaffa det utskällda fil­mav­ta­let, där en del av bio­in­täk­terna går till stöd åt filmproduktion.

– Många har sagt att fil­mav­ta­let måste skro­tas. Men när man bör­jar fun­dera på alter­na­tiv, då blir det besvär­li­gare. Är det san­no­likt att sta­ten går in med stora pengar? Nej, och var­i­från ska de då komma?

Ett av 2008 års stora kul­turäm­nen har varit fil­del­ningen, och allt talar för att frå­gan blir lika aktu­ell nästa år. I feb­ru­ari star­tar rät­te­gången mot Peter Sunde och hans kol­le­gor på The Pirate Bay. Bara någon vecka dess­förin­nan ger Anders Rydell och SvD:s spelskri­bent Sam Sundberg ut sin repor­ta­ge­bok Piraterna – de svenska fil­de­larna som plund­rade Hollywood.

– Många inser inte hur upp­märk­sam­mad pirat­rö­rel­sen är inter­na­tio­nellt. Vi vill beskriva var­för Sverige blev ett ledande land inom rörel­sen och för­klara vilka ten­den­ser som lig­ger bakom, säger Anders Rydell.

Han menar att Pirate Bay-rättegången är det vik­ti­gaste upp­hovs­rätts­fal­let sedan stäm­ning­arna mot Napster 2001. Påtryckningarna från ame­ri­kansk upp­le­vel­se­in­du­stri är enorma.

– Frågan är hur rätts­sam­häl­let stäl­ler sig till den pres­sen och hur obe­ro­ende rät­ten kan vara. Vilken dom det än blir så tror jag att The Pirate Bay är vin­nare. Om de får hårda straff blir de mar­ty­rer, om de frias är det en extrem pre­stige­för­lust för de intres­sen som vill sätta dit dem.

En ännu vik­ti­gare svensk kul­tur­hän­delse sker den 12 feb­ru­ari. Då läg­ger Eva Swartz fram betän­kan­det från Kulturutredningen, den stat­liga utvär­de­ringen av lan­dets kul­tur­po­li­tik. Stina Oscarsson, ini­ti­a­tiv­ta­gare till den omskrivna Skuggutredningen, är glad över att kul­tur­frå­gorna har klätt­rat på agen­dan. Nu hop­pas hon på radi­kala förslag.

– Det var länge sedan kul­tu­ren fick så här myc­ket plats på ledar­si­dorna och en par­ti­le­dare talade om kul­tur som en val­fråga, vil­ket Mona Sahlin fak­tiskt har gjort. När utred­ningen nu läggs fram kom­mer för­slag inte att kunna klub­bas ige­nom utan debatt. Ingen kom­mer att kunna i stå i efter­hand och kla­gande undra ”hur blev det så här?”.

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Artiklar, Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>