Forskning säger emot underhållningsbranschen

Så här skrev jag i SvD inför TPB-rättegången (arti­keln pub­li­ce­rad den 16 februari):

Underhållningsindustrin säger sig för­lora mil­jard­be­lopp på ­Pirate Bay. Forskare menar tvärtom att fil­del­ningen gyn­nar ekonomin.

–Att jäm­ställa en ned­ladd­ning med ett köp är non­sens, säger Roger Wallis, pro­fes­sor i medieteknik.

Rättegången mot Pirate Bay har varit efter­läng­tad i under­håll­nings­in­du­strin. Med ett rekord på över 25 mil­jo­ner använ­dare är saj­ten en cen­tral punkt i den fil­del­nings­kul­tur som gäc­kar film-, bok-, spel– och skivbranschen.

När rät­te­gången inleds i Stockholms tings­rätt idag krävs Pirate Bay-grundarna på 115 mil­jo­ner kro­nor. Johan Holmer på Sveriges film­pro­du­cen­ter hop­pas på en fäl­lande dom.

– Illegal fil­del­ning är ett av de största hind­ren för en posi­tiv utveck­ling inom svensk film­pro­duk­tion. En inter­na­tio­nell under­sök­ning upp­skat­tade att det hand­lade om 700 mil­jo­ner i ute­blivna intäk­ter. Det är enorma sum­mor för svensk film, säger han.

Men trots debat­ten om att bolag och upp­hovs­män rui­ne­ras finns det forsk­ning som talar för motsatsen.

Jonas Andersson, dok­to­rand i medie– och kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­skap på Londonuniversitet Goldsmiths, fors­kar om fil­del­nings­frå­gor. Han säger att det är långt ifrån själv­klart att Pirate Bay har en nega­tiv effekt på ekonomin.

– Den forsk­ning som har gjorts har fram­förallt stu­de­rat ned­gången i cd-försäljningen och den ökade del­ningen av mp3-filer. Sunt för­nuft säger ju att de sam­man­fal­ler. Men det har visat sig väl­digt svårt att hitta ett orsaks­sam­band, säger han.

Roger Wallis är pro­fes­sor i medi­e­tek­nik på KTH och leda­mot i rege­ring­ens IT-råd. Han menar att skiv­bran­schens kris inte behö­ver drabba artis­ter och upp­hovs­män. Tvärtom kan de tjäna mer än tidi­gare, eftersom den mins­kade skiv­för­sälj­ningen kom­pen­se­ras av ökade intäk­ter från kon­ser­ter samt avgif­ter på för­sälj­ning av mp3-spelare och cdr-skivor.

I ersätt­nings­kra­vet mot Pirate Bay har film– och skiv­bo­la­gen räk­nat hur många som har lad­dat ner en fil, och mul­ti­pli­ce­rat detta med vad varan skulle kosta att köpa. Den model­len sak­nar helt för­ank­ring, säger Roger Wallis.

– Att alla skulle gå och köpa det de lad­dar hem om de inte kunde fil­dela, det är löj­ligt. Det finns ingen forsk­ning som stöd­jer det för fem öre.

Jonas Andersson menar att fil­del­ningen san­no­likt har en nega­tiv effekt på vissa bran­scher, men att den indi­rekt kan gynna andra. Den som köper färre ski­vor läg­ger istäl­let peng­arna på mobil­te­le­fo­ner, klä­der eller dato­rer. Just detta kon­sta­te­ra­des nyli­gen av en stat­lig rap­port i Nederländerna – att vissa bran­scher kan för­lora på fil­del­ning, men att de totala vins­terna för sam­hälls­e­ko­no­min är större.

En rad under­sök­ningar, bland annat från SOM-institutet i Göteborg, har även kom­mit fram till att aktiva ille­gala fil­de­lare kon­su­me­rar mer ”lag­lig kul­tur” än andra. Men det kan man inte tacka fil­del­ningen för, menar Per Strömbäck på Dataspelsbranschen.

– Den som inte alls är intres­se­rad av data­spel lad­dar var­ken ner pirat­ko­pior eller köper spel. Att de som olov­ligt lad­dar ner också köper ibland bety­der inte att den lag­liga mark­na­den vin­ner på piratkopiering.

Skivbranschen: ”15 mil­jo­ner är symboliskt”

Skivbolagsorganisationen Ifpi krä­ver 15 mil­jo­ner kro­nor i ersätt­ning från Pirate Bay.

– Sett till vär­det av alla för­lo­rade intäk­ter är det en sym­bo­lisk summa, säger Ifpis ord­fö­rande Ludvig Werner.

Försäljningen av cd-skivor har hal­ve­rats under 2000-­talet, vil­ket ökningen av digi­tal för­sälj­ning inte alls väger upp. Fildelningen har haft en väl­digt nega­tiv påver­kan, anser Ludvig Werner. Han avfär­dar stu­dier som talar om posi­tiva eko­no­miska effekter:

– Det finns ännu fler under­sök­ningar som pekar på det motsatta.

Bokbranschen: ”Det all­var­li­gaste problemet”

Bokförsäljningen ökade med över 40 pro­cent mel­lan 1998 och 2007. Åta­let inne­fat­tar inte hel­ler några böc­ker. Ändå beskri­ver Förläggareföreningens ord­fö­rande Kjell Bohlund fil­del­ningen som bran­schens all­var­li­gaste pro­blem just nu.

– Ljud– och kurs­böc­ker är till­växt­om­rå­den som har slu­tat öka de senaste åren. Det finns en risk att fil­del­ningen av böc­ker ökar.

Att fil­del­ning skulle gynna eko­no­min köper han inte.

– Vi skulle inte klaga om vi inte trodde att det här var dåligt för bran­schen. Det hand­lar inte bara om eko­nomi, utan om upp­hovs­man­nens rätt att för­foga över sitt verk.

Spelbranschen: ”Vi gick miste om 7,5 miljarder”

Förra året ökade för­sälj­ningen av data­spel med 34 pro­cent i Sverige. Enligt Per Strömbäck på Dataspelsbranschen visar dock under­sök­ningar att 7 av 10 spel som spe­las är ille­gala kopior.

– Vi sålde data­spel för drygt tre mil­jar­der kro­nor. Om det utgör 30 pro­cent så gick vi miste om sju och en halv miljard.

Dataspelsbranschen har inte krävt ska­de­stånd av Pirate Bay, men Per Strömbäck ute­slu­ter inte att det sker i en sepa­rat process.

– Olovlig fil­del­ning av spel ökar i takt med bandbredden.

Filmbranschen: ”Illegal fil­del­ning är inte positivt”

Genom lob­by­or­ga­ni­sa­tio­nen Antipiratbyrån har film­bran­schen age­rat starkt mot ille­gal fil­del­ning. Till skill­nad från skivin­du­strin har man dock haft allt annat än kristider.

2007 var ett inter­na­tio­nellt rekor­dår för bio­be­sök. I Sverige ökade förra året både bio­be­sö­ken och dvd-försäljningen. Trots det är Johan Holmer på Sveriges film­pro­du­cen­ter orolig.

– Siffror från SOM-institutet indi­ke­rar att 25 mil­jo­ner fil­mer lad­das ner per år i Sverige, de flesta ille­galt. Att ille­gal fil­del­ning skulle vara posi­tivt fal­ler på sin egen orimlighet.

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Artiklar, Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

0 svar till Forskning säger emot underhållningsbranschen

  1. Pingback: Mer om fildelning och skivförsäljning « ADAM SVANELL

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>