Konstauktion mot alla odds

pierrot2

Om konst­mark­na­den och finan­s­kri­sen (arti­keln pub­li­ce­rad i dagens SvD):

Konst för över fyra mil­jar­der kro­nor sål­des i vec­kan i Paris. Trots larm om sjun­kande pri­ser blev Yves Saint Laurents och Pierre Bergés pri­vata sam­ling den dyraste som någon­sin utauk­tio­ne­rats. Nu hop­pas svenska auk­tions­hus att konst­mark­na­den kan gå obe­rörd genom lågkonjunkturen.

”Konsten har ställt sig över den nuva­rande glo­bala kri­sen” för­kun­nade en stolt François de Ricqlès, biträ­dande chef för franska Christie’s, när för­sälj­ningen av Yves Saint Laurents konst­sam­ling avslu­ta­des i Paris på ons­da­gen. I tre dagar hade konst­hand­lare och sam­lare från hela värl­den sam­lats för att lägga van­tarna på Picasso-målningar, Brancusi-skulpturer och antika keramikvaser.

Auktionen hade redan på för­hand utnämnts till århund­ra­dets för­sälj­ning. Ändå lyc­ka­des den mot­svara för­vänt­ning­arna. På mån­da­gen köade 30000 män­ni­skor utan­för pam­piga Grand Palais, där Christie’s hade låtit åter­skapa mil­jöer ur Yves Saint Laurents hem. En hel radda rekord slogs när verk av bland andra Matisse, Géricault och Duchamp sål­des mång­dub­belt dyrare än utropspriset.

Totalt utauk­tio­ne­ra­des konst och antik­vi­te­ter för 373,9 mil­jo­ner euro, mot­sva­rande över fyra mil­jar­der kro­nor. Det gör Yves Saint Laurents pri­vata sam­ling till den dyraste som någon­sin har sålts på auktion.

Carl-Gustaf Petersén, vd på Bukowskis, var på plats i Paris under auk­tio­nen. Han beskri­ver den som en mil­stolpe i auktionshistorien.

– Rent kva­li­tets­mäs­sigt har det kanske fun­nits vik­ti­gare auk­tio­ner, men det här var verk­li­gen ett jät­te­ar­range­mang. Visningen var myc­ket vac­ker, sam­lingen var vari­e­rande och för­sälj­ningen slu­tade på ett bety­dande värde. Det är bara att på franskt manér säga ”cha­peau” till Christie’s.

Att rekor­dauk­tio­nen sker just nu är egent­li­gen lite märk­ligt. Medan konst­kö­parna spen­de­rade mil­jar­der i Paris rap­por­te­rade medier om kris­ti­der för Saab, rasande svensk brut­to­na­tio­nal­pro­dukt, enorma under­skott i de stat­liga finan­serna i USA och en nation – Ukraina – som ris­ke­rar statskonkurs.

Också inom konst­mark­na­den har man sett tec­ken på ned­gång. Christie’s och Sotheby’s för­lo­rade stort på novem­be­rauk­tio­nerna för sam­tids­konst i New York, där verk sål­des för små­sum­mor och intäk­terna stan­nade vid hälf­ten av det för­vän­tade. Ett själv­por­trätt av Francis Bacon, vars konst­verk hade sla­git pris­re­kord under våren, nådde inte ens upp till utropspriset.

Samtidigt tycks mark­na­den för äldre måleri och antik­vi­te­ter rela­tivt opå­ver­kad. Både Bukowkis och Stockholms auk­tions­verk upp­ger dess­utom att man inte sett någon ned­gång i vare sig intresse eller pris. Vid årets första auk­tion på Lilla Bukowskis blev resul­ta­tet 11 pro­cent över utrop.

– Visst har jag hört kol­le­gor tala om att det är en för­sik­ti­gare mark­nad nu, men jag tror på tale­sät­tet att kons­ten är lång och livet är kort. Konstsamlare bryr sig inte så myc­ket om omvärlds­fak­to­rer. Om objek­tet är det rätta så finns det all­tid efter­frå­gan, säger Carl-Gustaf Petersén.

Han hop­pas att konst­mark­na­den inte ska drab­bas så hårt av finan­s­kri­sen, utan kan ”leva i ett kontra­cykliskt till­stånd”. En titt i back­spe­geln visar att pri­serna på konst rasade under låg­kon­junk­tu­ren i bör­jan av 90-talet. Å andra sidan, påpe­kar Stockholms auk­tions­verks vd Niclas Forsman, påver­ka­des de knappt alls av it-kraschen år 2000.

– Den upp­gång som skedde mot slu­tet av 80-talet var lite av en spe­ku­la­tions­hi­sto­ria, vil­ket bidrog till ned­gången efteråt. De som köper konst i dag ser det mer som något lång­sik­tigt, säger han.

Båda de två auk­tions­hus­che­ferna kal­lar auk­tio­nen i Paris för ”en injek­tion för konst­mark­na­den”. Niclas Forsman var­nar dock för att dra för stora väx­lar av rekordförsäljningen.

– Hittills har konst­mark­na­den visat sig vara sta­bil, men man ska vara för­sik­tig med att se resul­ta­ten från en sådan här auk­tion som gene­rella. Det går all­tid enormt bra när det är en känd sam­lare som säl­jer. Det gällde Jackie Kennedy och det gällde her­tig­pa­ret av Windsor. Kändisar ger auk­tio­ner en dyna­mik som näs­tan är magisk.

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Artiklar, Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>