Mer om fildelning och skivförsäljning

Vad tror ni om sam­ban­det ovan? Sedan SvD pub­li­ce­rade min arti­kel om huruvida fil­del­ning ska­dar under­håll­nings­in­du­strin har frå­gan fått myc­ket upp­märk­sam­het (dock inte nöd­vän­digt­vis på grund av artikeln).

Roger Wallis, som i min inter­vju ogil­tig­för­kla­rade lik­stäl­lan­det av en ned­ladd­ning med ett ute­bli­vet köp, har fått hjälteg­lo­ria i pirat­värl­den efter sitt Pirate Bay-vittnesmål. Sam Sundberg har i sin rät­te­gångs­blogg gjort en väl­be­höv­lig sam­man­ställ­ning av fem forsk­nings­rap­por­ter. Något för­enk­lat säger två stu­dier att ned­ladd­ningen leder till färre skivin­köp, en att den inte tycks göra det och en att den ökar inkö­pen. (Den femte rap­por­ten är den hol­ländska som jag nämnde i min text. Dess slut­sats är att väl­fär­den gyn­nas av fil­del­ning, om än inte alla branscher.)

En intres­sant syn­punkt kom­mer från Nicklas Lundblad, som menar att en stu­die av sam­band mel­lan fil­del­ning och skiv­för­sälj­ning också måste beakta en tredje fak­tor — musik som får spri­das fritt. Streamade ski­vor genom Spotify och Last.fm, cre­a­tive commons-licensierad musik och låtsmak­prov på Myspace är exem­pel på den sor­tens “sub­sti­tut­pro­duk­ter”. Lundblad skriver:

Vi kan inte besvara frå­gan om hur fil­del­ningen påver­kar musik­för­sälj­ningen på ett veten­skap­ligt uttöm­mande sätt för­rän vi besva­rat frå­gan om hur hela ekva­tio­nen med sub­sti­tut­pro­duk­ter ser ut för denna mark­nad. Den som är intres­se­rad av evi­dens­ba­se­rad poli­tik tvingas där­för för­söka leta efter fakta kring hur utveck­lingen ser ut för alla dessa olika alter­na­tiv, och däri kan en hel del över­rask­ningar nog dölja sig.

Frågan är alltså allt annat än enkel. Jag tror att få på all­var tror att ille­gal ned­ladd­ning av musik direkt skulle leda till ökad lag­lig för­sälj­ning. Om jag ser på mina vän­ner så har de flesta gått från att köpa mäng­der av ski­vor till att ladda hem rub­bet från tor­rent­saj­ter eller mp3-bloggar. Däremot är det svårt att bortse från följande:

1. Trots skiv­för­sälj­nings­ra­set har åkla­gar­si­dan i The Pirate Bay-målet inte lyc­kats upp­bringa en enda obe­ro­ende fors­kare att vittna om att det beror på fil­del­ningen. Som Sam Sundberg påpe­kar har sam­ban­det istäl­let styrks av brans­h­folk som beskri­vit sin högst sub­jek­tiva uppfattning.

2. Skivbranschen är den enda av de berörda bran­scherna som befin­ner sig i en kris. Om den ille­gala fil­del­ningen (som har ökat explo­sions­ar­tat) har en genom­gå­ende nega­tiv påver­kan på upp­le­vel­se­in­du­strin, hur kan då film– och spel­bran­schen göra rekordresultat?

3. Om man ska tro Roger Wallis beräk­ningar har artis­ter och kom­po­si­tö­rer inte mins­kat sina intäk­ter under 2000-talet. Tvärtom ska de mins­kade intäk­terna från skiv­för­sälj­ning, varav bara en mar­gi­nell del går till artis­ten, ha kom­pen­se­rats mer än väl av ökade tin­täk­ter från kon­ser­ter och pri­vat­ko­pi­e­rings­er­sätt­ning.

Med andra ord tyder en del på att skiv­bo­lag och före­tag som till­ver­kar cd-skivor är de enda själv­klara för­lo­rarna på ille­gal fil­del­ning. Och med tanke på den för­änd­rings­pro­cess som musik­bran­schen befin­ner sig i — med 360-gradersavtal, nya aktö­rer och tele­fo­ni­fö­re­tag som vill bli musik­dis­tri­bu­tö­rer — känns den eviga jäm­fö­rel­sen med not­fab­ri­kan­ter­nas pro­tes­ter mot radi­ons intåg ganska rimlig.

Detta måste inte landa i slut­sat­sen att upp­hovs­rät­ten är menings­lös, eller ens att ned­ladd­ning för pri­vat bruk borde vara lag­ligt. Men det ifrå­ga­sät­ter utan tve­kan rim­lig­he­ten i de rätts­pro­ces­ser, påkos­tade kam­pan­jer och integri­tets­krän­kande lag­för­slag som till­kom­mit för att hindra fildelningen.

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

0 svar till Mer om fildelning och skivförsäljning

  1. Den här pos­ten var ju lysande vass! Utan teori är alla sam­band helt ointressanta./VS

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>