Bilder av världen om tio år

YouTube Preview Image

Ni som föl­jer (nåväl, kän­ner till) den här blog­gen und­rar kanske var­för den så säl­lan upp­da­te­ras med nya tex­ter. De av er som jag springer på frå­gar då och då vad jag egent­li­gen hål­ler på med nu för tiden.

Det är väl dags för en brief.

Under våren har jag, om än lågin­ten­sivt, fort­satt mitt van­liga fri­lans­skri­vande. I som­mar kom­mer jag att ha tre större repor­tage inne i Svenska Dagbladets helg­kul­tur­del K. Förra vec­kan släpp­tes nya num­ret av Novell, där jag för­u­tom mitt van­liga redak­törs­ar­bete har skri­vit en arti­kel om den japanska vir­tu­ella popstjär­nan Hatsune Miku. Knäpp läs­ning, jag lovar. (Det är dess­utom vårt bästa num­mer av tid­ningen någonsin!)

Men mer än något annat har min tid på sistone ägnats åt olika pro­jekt för pro­duk­tions­bo­la­get House of Radon. Dels hand­lar det om doku­men­tär­fil­men Press Pause Play, där jag har en roll som unge­fär kan sam­man­fat­tas med intervjuare/inslagsproducent/assisterande regis­sör. (Mer detal­je­rad för­kla­ring här.) Dels har jag varit en av två inter­vju­are i det Ericsson-finansierade pro­jek­tet 2020 — Shaping ideas.

2020 — Shaping ideas består av totalt 20 kort­fil­mer där fram­stå­ende fors­kare, poli­ti­ker, före­tags­le­dare och för­fat­tare ger sin bild av hur värl­den kom­mer att se ut om tio år. Fokus lig­ger främst på hur tek­nik och kon­nek­ti­vi­tet påver­kar sam­hälls­ut­veck­lingen. Filmerna pre­sen­te­ras, drygt en i vec­kan, på en spe­ci­al­gjord sajt.

Här är några av mina favo­ri­ter från pro­jek­tet, som tyvärr lider av en minst sagt bris­tande könsbalans:

Download, adjust, print!

Adrian Bowyer om The Red Rap Machine — 3D-printern som kan kopi­era sig själv:

YouTube Preview Image

The fat­her of the Internet

Vint Cerf om att ha ska­pat inter­net och nu ta det till nästa nivå:

YouTube Preview Image

Golden age or anot­her cri­sis?

Carlota Perez om låg­kon­junk­tu­ren och den gyl­lene era som den kan leda till:

YouTube Preview Image

A new era of adver­ti­sing

Jeffrey Cole om web­ban­non­ser som fram­ti­dens finansieringsmodell:

YouTube Preview Image

On our way to a stable world

Hans Rosling om miss­upp­fatt­ningen att det bara finns två sor­ters län­der — rika och fattiga:

YouTube Preview Image

From pyra­mids to bird’s nests

Charles Leadbeater om Linux, Wikipedia och en ny sorts organisationer:

YouTube Preview Image

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>