Smutskastning från Wikimedia Sverige

I dag kom jag smått yr i huvu­det till­baka från semestern och ser att SvD har pub­li­ce­rat mitt repor­tage om Wikipedia. Texten är ett ganska skämt­samt gonzo-experiment för att belysa hur redi­ge­ringen av Wikipedia fun­ge­rar i prak­ti­ken. Läs den gärna.

Jag upp­täc­ker också att Lennart Guldbrandsson från Wikimedia Sverige, som jag inter­vjuar i tex­ten, har skri­vit ett blog­gin­lägg där han beskyl­ler mig för att med­ve­tet ha tagit in fel­ak­tig­he­ter i arti­keln. Normalt sett bru­kar jag inte bemöta påhopp, men eftersom Guldbrandssons ankla­gel­ser har fått upp­märk­sam­het i övriga blogg­värl­den kän­ner jag mig tvungen att svara.

Det Lennart Guldbrandsson påstår är näm­li­gen lögn.

Vad som är sant är att han bad att få läsa min arti­kel innan pub­li­ce­ring, vil­ket jag gick med på eftersom det all­tid är bra att låta en utom­stå­ende kon­trol­läsa en text. Guldbrandsson sva­rade sedan med ett mejl där han föreslog en mängd änd­ringar. I sitt blog­gin­lägg kal­lar han dess änd­ringar för “rätt­ningar” och påstår att jag strun­tat i att föra in dem i texten.

I själva ver­ket gjorde jag en mängd änd­ringar efter Guldbrandssons mejl — saker som fak­tiskt var fel, fel­sta­vade eller kunde uttryc­kas på ett tyd­li­gare sätt. Vad jag där­e­mot inte gjorde var att följa samt­liga Guldbrandssons egna för­slag på hur min text skulle for­mu­le­ras. Exempelvis tyckte han att jag efter kon­sta­te­ran­det att Wikipedia har infört många reg­ler skulle skriva “men reg­lerna är nöd­vän­diga” och att jag i styc­ket om Larry Sanger skulle påpeka att Sanger ändå “fort­fa­rande gil­lar Wikipedia”. Han föreslog till och med ett eget slut, där han själv skulle få sista ordet i texten:

Men Guldbrandsson fram­hål­ler att om man använ­der sed­van­lig käll­kri­tik, så är Wikipedia en utmärkt ingång till ett ämne — såsom alla upp­slags­verk är.

Detta är alltså de “fak­ta­fel” som Lennart Guldbrandsson påstår sig ha påpe­kat för mig, men som jag ska ha strun­tat i. Jag tyc­ker inte att det är Wikimedia Sveriges roll att skriva Svenska Dagbladets artik­lar, och det är trå­kigt att Guldbrandsson tar till smuts­kast­ning för att han är miss­nöjd med hur Wikipedia bevakas.

Apropå fak­ta­fel för­res­ten: Lennart Guldbrandsson kläm­mer in ett ganska rejält sådant redan i rubri­ken till sitt blog­gin­lägg. SvD är inte “Sveriges tredje största tid­ning” (där­e­mot femte störst bland dags­tid­ning­arna sett till upplaga).

Bonusläsning: den vilda debat­ten om huruvida min Wikipedia-sida bör rade­ras eller ej.

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Artiklar, Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

16 svar till Smutskastning från Wikimedia Sverige

 1. Pingback: Läs Wikipedia källkritiskt!

 2. Sabina skriver:

  Den stora frå­gan är väl var­för du skri­vit ett jät­testort repor­tage om dig själv i SvD och sedan på twit­ter skäm­tar bort allt inne­håll som skulle vara intres­sant för de som är mer nyfikna på Wikipedia äm Adam Svanell?

 3. Per Persson skriver:

  Kan du inte lägga upp mai­let från Guldbrandsson så att vi får se vad han hade för kommentarer?

 4. michaeleriksson skriver:

  Jag vet nu natur­ligt­vis inte vilka fel som Guldbrandsson fak­tiskt har listat, men efter att ha läst din (SvD) arti­kel måste jag säga att den inte når upp till den stan­dard jag är van vid när jag läser Wikipedia. Jag har även intryc­ket (som natur­ligt­vis kan vara falskt) att du skri­ver mer för att “sätta dit” Wikipedia än för att informera.

  I den stora frå­gan om kor­rek­ten, fel­ak­tiga änd­ringar, osv., bör du också beakta att artik­lar av bety­delse läses och rät­tas betyd­ligt oftare än dem om för all­män­he­ten helt obe­kannta jour­na­lis­ter. Helt säkert finns det många artik­lar som inne­hål­ler fak­ta­fel, par­tiska utsa­gor, ody, men stora gro­dor för­svin­ner for­tare ju vik­ti­gare arti­keln är. Om din barn­domsvän­skap hade skri­vits in i den eng­elska Obama-artikeln torde du ha fått ett myc­ket annat resultat.

  (Jag ber dig uttryck­lig att inte göra detta experiment—dina med­ve­tet införda fel är redan nu ett etiskt gräns­fall, även om man tar hän­syn till det jour­na­lis­tiska ändamålet.)

 5. Pingback: En fråga om näthybris >> Smutskastning från Wikimedia Sverige « Adam Svanell | Signerat… //Mia Ankarvall

 6. Adam skriver:

  Per: Nja, jag vet inte om det här för­tjä­nar att rotas mer i. Om han fort­sät­ter debat­tera och hävda att det var rik­tiga fak­ta­fel han ville ändra, så kanske.

  Sabina: Jag har inte för­sökt skämta bort någon­ting. Tvärtom, jag dis­ku­te­rar gärna Wikipedia. Se exem­pel­vis kom­men­tar­fäl­tet här: http://jardenberg.se/b/jardenberg-kommenterar-1-aug-2010/#comments

  Michael: Jag för­står inte hur du kan upp­fatta det så. Jag är myc­ket posi­tivt inställd till Wikipedia och har själv redi­ge­rat på saj­ten ett antal gånger tidi­gare. Att mitt “expe­ri­ment” gick som det gick gjorde där­e­mot att tex­tens slut­re­so­ne­mang blev annorlunda än det hade bli­vit om alla fel jag skrev in tagits bort direkt.

 7. Alexander skriver:

  Man kan se besöksiff­ror, varje dag hela juli läs­tes dena av 02 per­so­ner, sidor som inte är popu­lära bru­kar inne­hålla fel då folk som inte är intres­se­rade om det skri­ver. Om du kol­lar om Stockholms Tunnelbana, Bingolotto eller annat hit­tar du inga fel.

 8. Grillo skriver:

  Ett fel i arti­keln, som jag påpe­kade redan i Svenska dag­bla­dets kom­men­tarsfält (som du alltså säker­li­gen inte sett) är att admi­nist­ra­tö­rer skulle ha enväl­dig makt att radera sidor. Det är för­stås inte sant. Det finns ingen som har enväl­dig makt på Wikipedia, inte ens Jimbo Wales (något som visa­des tyd­ligt vid hans för­sök att cen­su­rera ut en massa “porr” (inklu­sive illust­ra­tiva foto­gra­fier av vul­vor och peni­sar) från Commons).

  Alla beslut tas genom “kon­sen­sus”, som inne­bär att de dis­ku­te­ras av de som är aktiva i debat­ten, och när man anser att de flesta är över­ens och att de som inte är det åtminstone kan accep­tera situ­a­tio­nen så genom­förs för­sla­get. Vid sid­ra­de­ringar före­kom­mer för­stås att artik­lar snabb­ra­de­ras, men vem som helst kan ifrå­ga­sätta rade­ring­arna och inne­höll artik­larna något seri­öst mate­rial bru­kar de åter­stäl­las utan knor­rande och tas till en mer lång­dra­gen rade­rings­de­batt. Alla admi­nist­ra­tiva hand­lingar (och en hel del annat) kan beskå­das i log­gen: http://sv.wikipedia.org/wiki/Special:Logg Klicka på “Alla pub­lika log­gar” för att välja den logg du vill granska.

  I övrigt tyckte jag att din arti­kel var ganska kul, vil­ket jag också påpe­kade i kom­men­ta­ren. Dock var den knap­past det revo­lu­tio­ne­rande avslö­jande som den för gemene man kan se ut som.

 9. Adam skriver:

  Grillo: Visst är det så, men det säger ju inte emot vad jag skri­ver. Att admi­nist­ra­tö­rerna har ensam­rätt att radera artik­lar bety­der bara att ingen annan än en admi­nist­ra­tör kan radera en arti­kel. Jag har ald­rig skri­vit att de är enväl­diga, utan påpe­kar tvärtom på annan plats i tex­ten att alla beslut nås genom konsensus.

 10. Grillo skriver:

  Då kan man ju dock pro­ble­ma­ti­sera det här i vad det skulle inne­bära om alla kunde radera sidor, och påpeka det fak­tum att admin­rol­len sna­rare är något nöd­vän­digt ont än en makt­fak­tor. Vid en rade­rings­dis­kus­sion som leder till att arti­keln ska rade­ras måste för övrigt någon trycka på knap­pen, även om det knap­past är den per­so­nen som kom­mit fram till att arti­keln ska raderas.

  Genom att skriva som du tyc­ker jag tyvärr att man ökar på intryc­ket att admi­nist­ra­tö­rer har en makt­po­si­tion, något som vi för­sö­ker und­vika. Det värsta exemp­let var när jag inter­vju­a­des för en arti­kel i Sydsvenskan för ett år sedan som i övrigt var myc­ket väl­skri­ven, men som illu­stre­ra­des av ett gäng STASI-silhuetter med mös­sor med W på.

 11. kott skriver:

  Kul att SvD fick plats för ditt expe­ri­ment i som­mar­tor­kan, inget fel i det och tid­ningen rik­tar sig säkert till yngre än oss som fyllt 40, men det här “vilda” som du blå­ser på sak­nar pro­por­tio­ner, jag skulle respek­tera dig mer om du var den som först steg ur sandlådan.

 12. Pingback: Wikipedia och galningarna | axbom

 13. Ulf skriver:

  Adam, jag är med dig all the way. Gullbrandsson var inte sak­lig i sin kri­tik och fak­tiskt direkt oschysst. Det är bara en vik­tig­pet­ter men detta väl­jer många som anser sig höra till den soci­ala web­bens för­trupp att bortse från. Varför? Jo de har hit­tat ett skäl att åter­i­gen fram­ställa sig själva som offer och bärare av någon slags exklu­siv insikt i sånt som ingen annan rik­tigt för­står sig på och sam­ti­digt, givet­vis, passa på att basha gam­mel­me­dia. Skitlöjligt men jag bör­jar känna igen mönstret.

 14. Daniel skriver:

  http://stats.grok.se/sv/201004/Adam_Svanell

  Jag är med­ve­ten om att du antag­li­gen redan kän­ner till denna funk­tion. I din arti­kel i som­ras und­rar du hur många som läser din arti­kel, därav denna länk.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>