Självcensuren har intagit Sveriges kulturinstitutioner

Förra vec­kan skrev jag i Fokus om de aktu­ella fal­len av själv­cen­sur på svenska kul­turin­sti­tu­tio­ner. Det var en väl­digt lång text, så istäl­let för att pub­li­cera den här hän­vi­sar jag den som är intres­se­rad till Fokus sajt.

Och långt eller ej, när man skri­ver en text med ett för­ut­be­stämt antal tec­ken så finns det all­tid aspek­ter som inte får plats. Den här gången tving­a­des jag korta ner mitt reso­ne­mang om mus­li­mer i Europa.

Jag kon­sta­te­rade att vissa debat­tö­rer dri­ver lin­jen att islam är en helig ko, som man inte kan ifrå­ga­sätta utan att få höra att man krän­ker mus­li­mer. Andra menar tvärtom att mus­li­merna som kol­lek­tiv har gjorts till syn­da­bock och bli­vit en sym­bol för ondska.

Med mer utrymme hade jag även tagit upp Kenan Maliks ”Från Fatwa till Jihad”. Boken utgår ifrån fat­wan mot Salman Rushdie 1989. Då var det otänk­bart att ett euro­pe­iskt sam­hälle skulle böja sig för hot från reli­giösa extre­mis­ter. Idag där­e­mot, häv­dar Kenan Malik, har fat­wan bli­vit ett stå­ende inslag i vårt tän­kande. Följden: rädsla, ängs­lig­het, själv­cen­sur och und­fal­len­het mot våld­samma mus­limska grupper.

I feb­ru­a­ri­num­ret av tid­skrif­ten Arena ges ett radi­kalt annorlunda per­spek­tiv. Under Rushdieaffären var vre­den bland Europas mus­li­mer påtag­lig, skri­ver Per Wirtén. I sam­band med Muhammedkarikatyrerna sex­ton år senare kom de våld­samma reak­tio­nerna i andra världs­de­lar istäl­let. Många euro­pe­iska mus­li­mer må ha känt sig kränkta av teck­ning­arna, men få för­sva­rade att de besva­ra­des med våld.

Där Malik ser en kon­ti­nent som fegat ur inför hotet om isla­mis­tiskt våld ser Wirtén ett Europa där mus­li­mer har gjort de demo­kra­tiska vär­de­ring­arna till sina. Minst sagt skilda världar.

För övrigt: cen­surex­emp­len bara fort­sät­ter att poppa upp, även i fall som inte rör islam. Vad säger det om vår tid egentligen?

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Artiklar, Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>