Film

Vid sidan av den skri­vande jour­na­li­sti­ken har jag från och till syss­lat med film. Här är tre av de pro­jekt jag hit­tills varit inblan­dad i.

Tokyo Vacations

Under 2016 pre­miär­vi­sas den här kort­films­do­ku­men­tä­ren, där jag själv age­rat både regis­sör, film­fo­to­graf och klip­pare. Filmen är pro­du­ce­rad av Einar Bodström på House of Radon.

Tokyo Vacations hand­lar om vil­ken vikt sam­ti­den till­mä­ter arbe­tet, och om hur män­ni­skor upp­le­ver de få till­fäl­len då de inte arbe­tar alls – sina semest­rar. Filmen tar en när­mare titt på ett av de län­der i värl­den där invå­narna tar ut minst antal semester­da­gar. Du möter fem van­liga Tokyo-bor som berät­tar om sina bästa semes­ter­min­nen, men du möter dem inte under ledig­he­ten, utan på arbetet.

Filmen visa­des bland annat på Atlanta Film Festival och Go Short International Short Film Festival och till­de­la­des en Award of Recognition IndieFest Film Awards.

PressPausePlay

Långfilmsdokumentären PressPausePlay är regis­se­rad av Victor Köhler och David Dworsky. Medverkar gör bland andra Óla­fur Arnalds, Lena Dunham, Sean Parker, Hot Chip, Moby, Bill Drummond och Robyn.

Filmen beskri­ver hur för­ut­sätt­ning­arna för kre­a­tivt ska­pande har för­änd­rats och kon­se­kven­serna av detta. PressPausePlay tit­tar bortom penga– och upp­hovs­rätts­frå­gan — på demo­kra­ti­a­spek­ten av ny tek­nik, på vårt för­hål­lande till konst­for­merna, på frå­gan om vi går mot en kre­a­tiv guld­ål­der eller en kva­li­ta­tiv kol­laps.

Jag age­rade repor­ter och pro­du­cent. PressPausePlay hade världs­pre­miär på fes­ti­va­len South by Southwest den 11 mars 2011. Sedan dess har den visats på mer än 30 filmfes­ti­va­ler i 17 län­der och setts av över 700 000 män­ni­skor på Vimeo och Youtube.

Filmen har vun­nit juryns pris för bästa doku­men­tärSanta Cruz Film Festival, Outstanding Achievement in Documentary AwardNewport Beach Film Festival och Best Cinematography in a foreign docu­men­tary film Traverse City Film Festival. Läs mer här eller här.

YouTube Preview Image

Grillspetskompetens: En film om Maskinen

Pär Hugo Kjellén lig­ger bakom den här halv­tim­mes­långa on the road–doku­men­tä­ren om electro­hip­hop­ban­det Maskinen, fil­mad under 2011 och 2012. Jag har hjälpt till på ett hörn och gjort inter­vju­erna i filmen.

Kommentarer inaktiverade.