Död debatt intressantare än någonsin

I dag inled­des det andra kapit­let i sagan om rät­te­gången mot The Pirate Bay. Med anled­ning av detta pub­li­ce­rar Expressen Kultur min recen­sion av anto­lo­gin Efter The Pirate Bay (se nedan). Originalversionen av tex­ten skrevs för några vec­kor sedan, och jag får för mig att den kän­des mer aktu­ell då. Delar av det jag beskri­ver har redan hun­nit sägas, av andra.

Slutpoängen i recen­sio­nen är att nät­po­li­tik hand­lar om myc­ket mer än den upp­hovs­rätts– och ersätt­nings­dis­kus­sion som åtminstone den poli­tiska debat­ten har snöat in på. Pelle Snickars vida­re­ut­veck­lar samma tanke när han på SvD Brännpunkt efter­ly­ser en över­gri­pande, pro­gres­siv “digi­tal­po­li­tik”. I en annan av dagens mest läsvärda tex­ter kon­kre­ti­se­rar Axel Andén på vil­ket sätt det fria inter­net just nu hotas.

Jonas Andersson & Pelle Snickars (red): Efter The Pirate Bay (Kungliga Biblioteket).

Titeln på Pelle Snickars och Jonas Anderssons anto­logi om nät­po­li­tik väc­ker frå­gor. Efter The Pirate Bay?

Den ökända webb­plat­sen finns ju kvar. Sett till besö­ka­ran­tal är den rentav större än någon­sin. Inte hel­ler rätts­pro­ces­sen mot grun­darna är ett avslu­tat kapi­tel, utan tas i dag upp i Svea Hovrätt.

Om man betrak­tar The Pirate Bay som en sym­bol, sna­rare än en verk­sam­het, blir titeln rim­li­gare. Sajten har omstruk­tu­re­rats och drivs inte längre av den trio som har bli­vit dess ansik­ten utåt. Efter de cir­kusar­tade för­sälj­nings­för­sö­ken förra som­ma­ren var det svårt att fort­sätta se dem som rebel­ler i front­lin­jen. Fildelningstjänsten som hade tvingat upp digi­ta­li­se­ring och upp­hovs­rätt på den poli­tiska agen­dan, tap­pade sitt sym­bol­värde. Så sett till debat­tens inne­håll befin­ner vi oss fak­tiskt i epo­ken efter The Pirate Bay.

Snickars och Johanssons bok är i sig talande för hur fil­del­nings­dis­kus­sio­nerna har utveck­lats. Ordkriget mel­lan affärsju­ris­ter och fin­niga Jolt cola-drickare har däm­pats till ett efter­tänk­samt sam­tal i uni­ver­si­te­tens beiga korridorer.

Om debat­ten tidi­gare led av en brist på nyan­ser är pro­ble­met nu sna­rare det mot­satta. Efter The Pirate Bay blir bit­vis näs­tan för torr i sin aka­de­miska snusförnuftighet.

Att 16 av bokens 17 skri­ben­ter är män kan inte sägas vara annat än pin­samt. Här bjuds dock en mängd klara tan­kar kring vad som har hänt sedan rät­te­gången och vad vi kan lära oss av det. Det är iro­niskt nog nu när fil­del­nings­de­bat­ten är ”död” som den bör­jar bli intres­sant på riktigt.

De bästa tex­terna nyan­se­rar uttja­tade san­ningar. Nina Wormbs bemö­ter beskriv­ningen av tek­nik­ut­veck­lingen som en ohejd­bar natur­kraft, och visar att Moores lag inte är en egent­lig lag utan en tes som för­verk­li­gas genom män­ni­skors tro på den­samma. Lars Ilshammar ana­ly­se­rar den svenska kom­bi­na­tio­nen av indi­vi­du­a­lism och kol­lek­tivt tän­kande, och kom­pli­ce­rar den gängse bil­den av att det var IT-satsningar som gjorde oss till ett piratland.

Glädjande nog tar flera av skri­ben­terna ett ide­o­lo­giskt grepp på frå­gorna. Redaktörerna själva efter­ly­ser en över­gri­pande digi­tal poli­tik. Rasmus Fleischer beskri­ver syr­ligt hur pirat­de­bat­ten redu­ce­ra­des till en fråga om affärsmo­del­ler, främst mani­fe­ste­rat i det eviga hän­vi­san­det till Spotify: ”Företaget fick gene­rös gra­tis­re­klam i par­ti­le­dar­de­bat­ter och press­med­de­lan­den, vilka ham­rade in bud­ska­pet att dess affärsmo­dell var lös­ningen på den eviga frå­gan: Hur ska artis­terna få betalt?”

Som om det vore nät­po­li­ti­kens enda frågeställning.

Älskade och hatade Comic Sans

Jag har länge drömt om att få skriva något om typ­snit­tet Comic Sans. Tack vare Magnus Gylje, den före­döm­lige redak­tö­ren för SvD:s helg­bi­laga K, fick jag i fre­dags möj­lig­het att ägna hela fyra sidor åt detta något smala ämne. I dag … Läs mer

Färgfabriken, bokrecension och sopor

Filmprojektet Press Pause Play, som jag har varit så upp­ta­gen med det senaste året, har till sist pas­se­rat mål­lin­jen. Filmen är i prin­cip fär­dig­klippt och mitt arbete med den (så gott som) över. Om allt går som vi hop­pas får … Läs mer

Kulturpolitik — nej tack

Bild: Per Egevad. I vec­kans Fokus skri­ver jag om var­för kul­tur­po­li­ti­ken inte blev en val­fråga den här gången hel­ler: Politikerna sak­nar visio­ner, och kul­tu­ren har bli­vit ego­is­tisk. Därför bryr sig inte väl­jarna om kul­tur­po­li­ti­ken. Det ver­kade så lovande. Redan hös­ten … Läs mer

Uggla lever efter Darwins principer

Här ovan: Magnus Ugglas “Sommartid” i en grym remix från 1981. I dagens SvD por­trät­te­rar jag Uggla á 2010: 56 år gam­mal är han mer aktu­ell än någon­sin. Men Magnus Uggla käm­par fort­fa­rande med dåligt själv­för­tro­ende. Nu gör han radio och … Läs mer

Hatsune Miku är deltagarkultur på riktigt

Nu har mitt och Hannes Isakssons repor­tage från senaste num­ret av Novell pub­li­ce­rats på nätet. Det hand­lar om Hatsune Miku — röst­syn­tes­mjuk­va­ran som har bli­vit en av Japans popu­lä­raste popar­tis­ter. Tanken med tex­ten är att ge en inblick i den … Läs mer

Uppfann min klasskamrat machinima?

För några vec­kor sedan skrev jag ett repor­tage om machi­nima i SvD. För den som inte kän­ner till feno­me­net så består det av fil­mer pro­du­ce­rade med hjälp av vir­tu­ella värl­dar, eller för­enk­lat; ani­me­rade fil­mer som “age­ras” live i ett data­spel … Läs mer

Smutskastning från Wikimedia Sverige

I dag kom jag smått yr i huvu­det till­baka från semestern och ser att SvD har pub­li­ce­rat mitt repor­tage om Wikipedia. Texten är ett ganska skämt­samt gonzo-experiment för att belysa hur redi­ge­ringen av Wikipedia fun­ge­rar i prak­ti­ken. Läs den gärna. Jag … Läs mer

Bilder av världen om tio år

Ni som föl­jer (nåväl, kän­ner till) den här blog­gen und­rar kanske var­för den så säl­lan upp­da­te­ras med nya tex­ter. De av er som jag springer på frå­gar då och då vad jag egent­li­gen hål­ler på med nu för tiden. Det är … Läs mer

Photoshop har gett ny syn på bilden

Artikel om Photoshop, pub­li­ce­rad i SvD 13/3: Bildbehandlingsprogrammet Photoshop beskrevs som ett hot mot hela foto­kons­ten. Istället blev det första ste­get i en foto­gra­fisk revo­lu­tion. När pro­gram­va­ran nu fyl­ler 20 omges vi av fler bil­der än någon­sin, och näs­tan alla … Läs mer

Snabbuppdatering

Jag vet, jag har bli­vit skam­ligt dålig på att upp­da­tera. Här kom­mer en kort genom­gång av de tex­ter jag har skri­vit sedan sist. Konsten att läsa snabbt — Om meto­der för “snabb­läs­ning”, i SvD. Lex Liza — Om Liza Marklunds påver­kan på … Läs mer

Allt du vill veta om 00-talet, och möjligen lite till

Just nu är det myc­ket 00-tal. Igår gäs­tade jag pro­gram­met Morgonen i Radio Kristianstad för att för­söka sum­mera de senaste tio åren. Att de bjöd in mig beror på att jag just nu är inblan­dad i en rad pro­jekt som … Läs mer