Etikettarkiv: Facebook

Hollywood bygger världar

I dagens SvD har jag inter­vjuat två ame­ri­kanska film­tän­kare – Ted Hope och Henry Jenkins – om trans­me­di­alt berät­tande. Utgångspunkten för arti­keln är Tron Legacy, som har biopre­miär på fre­dag: Tron Legacy är julens stor­film. Men för att få hela … Läs mer

Photoshop har gett ny syn på bilden

Artikel om Photoshop, pub­li­ce­rad i SvD 13/3: Bildbehandlingsprogrammet Photoshop beskrevs som ett hot mot hela foto­kons­ten. Istället blev det första ste­get i en foto­gra­fisk revo­lu­tion. När pro­gram­va­ran nu fyl­ler 20 omges vi av fler bil­der än någon­sin, och näs­tan alla … Läs mer

Maskinskräck

Om hur maski­ner fram­ställs på film (arti­keln pub­li­ce­rad i fre­dags i SvD): I bio­ak­tu­ella Transformers – De beseg­ra­des hämnd hotas mänsk­lig­he­ten av bilar, gräv­ma­ski­ner och cement-blandare. Igen. Filmhistorien har stän­digt beskri­vit maski­ner som skräc­kin­ja­gande. Men vad är det som är … Läs mer

Den virtuella vänskapen har växit upp

Om com­mu­ni­ties och vän­skap på nätet (arti­keln pub­li­ce­rad i dagens SvD): Sociala nät­verks­saj­ter har gått från ton­års­nöje till en arena även för vuxna. I en ny utställ­ning på Kulturhuset under­söks vir­tu­ellt umgänge. Är det social trä­ning som ersät­ter pas­sivt tv-tittande … Läs mer