Etikettarkiv: fildelning

Död debatt intressantare än någonsin

I dag inled­des det andra kapit­let i sagan om rät­te­gången mot The Pirate Bay. Med anled­ning av detta pub­li­ce­rar Expressen Kultur min recen­sion av anto­lo­gin Efter The Pirate Bay (se nedan). Originalversionen av tex­ten skrevs för några vec­kor sedan, och … Läs mer

Vad är priset för gratis?

Sent omsi­der har min recen­sion av årets två gra­tis­böc­ker pub­li­ce­rats i Kristianstadsbladet: Chris Anderson ”Free. The future of a radi­cal price” (Hyperion). Per Strömbäck (red) “Gratis? Om kva­li­tet, pengar och ska­pan­dets vill­kor” (Volante). När jag nyli­gen blev ombedd att skriva … Läs mer

Krönika om fanfilmer + bonusmaterial

Semesterrapport: I mån­dags hade jag föl­jande krö­nika om fan­fil­mer inne i SvD. Nu lär jag av film­bran­schen och leve­re­rar den här med extra­ma­te­rial — ett antal rela­te­rade Youtubeklipp. Jag vill sär­skilt rekom­men­dera Joe Nussbaums Star Wars-romcom George Lucas in love. … Läs mer

Så uppstod SKAP-gate

När jag vak­nade igår efter SKAP-festen över­vägde jag att för­söka sälja in Lena Adelsohn Liljeroths utta­lande om The Pirate Bay till någon nyhets­re­dak­tion. Men eftersom jag var trött och hade bokat tvät­tid nöjde jag mig med att blogga om saken. Det … Läs mer

Kulturministern bashar Pirate Bay

I går bevis­tade jag och min Novellkollega Alice SKAP:s vår­fest på Nordiska Museet. Den typen av rygg­dunkstill­ställ­ningar kan kän­nas lite oväl­kom­nande när man är där som jour­na­list, inte som en i bran­schen. Ändå blev det en trev­lig kväll. Carl Bertil Agnestig … Läs mer

Guldspaden, here I come

På Aftonbladets kul­tur­sida argu­men­te­rar Mikael Strömberg för att The Pirate Bay bör fäl­las. Men mer anmärk­nings­värt än själva resonge­manget är det fak­tum att Strömberg av byli­ne­bil­den att döma är samma per­son som Peter Sunde. Döljer sig här ett gigan­tiskt scoop?

Mer om fildelning och skivförsäljning

Vad tror ni om sam­ban­det ovan? Sedan SvD pub­li­ce­rade min arti­kel om huruvida fil­del­ning ska­dar under­håll­nings­in­du­strin har frå­gan fått myc­ket upp­märk­sam­het (dock inte nöd­vän­digt­vis på grund av arti­keln). Roger Wallis, som i min inter­vju ogil­tig­för­kla­rade lik­stäl­lan­det av en ned­ladd­ning med … Läs mer

Forskning säger emot underhållningsbranschen

Så här skrev jag i SvD inför TPB-rättegången (arti­keln pub­li­ce­rad den 16 feb­ru­ari): Underhållningsindustrin säger sig för­lora mil­jard­be­lopp på ­Pirate Bay. Forskare menar tvärtom att fil­del­ningen gyn­nar eko­no­min. –Att jäm­ställa en ned­ladd­ning med ett köp är non­sens, säger Roger Wallis, … Läs mer

Piratprocessens betydelse är bara symbolisk

Något sent kom­mer här min kom­men­tar inför rät­te­gången mot The Pirate Bay (arti­keln pub­li­ce­rad på Kristianstadsbladets kul­tur­si­dor den 14 feb­ru­ari): Rättegången mot The Pirate Bay är i grun­den menings­lös. Framtidens upp­hovs­rätts­bråk lär röra större saker än fil­mer och musik. Den har … Läs mer

Sagan om The Pirate Bay

Om The Pirate Bay och den svenska pirat­rö­rel­sen. (Artikeln är pub­li­ce­rad i dagens SvD. En ver­sion med fakta, tids­linje med mera här.) Tre data­nör­dar ska­pade en av värl­dens största webb­saj­ter och Sverige blev mitt­punkt i en glo­bal akti­vist­rö­relse. Nu ställs … Läs mer

Musikbranschens öde och piraternas triumf

Recension av nya fil­del­nings­böc­ker (pub­li­ce­rad idag i Kristianstadsbladet): Tony Ernst “6 mil­jo­ner sätt att jaga en älg på. En berät­telse om musi­k­in­du­strins upp­gång och even­tu­ella fall” (Reverb) Anders Rydell & Sam Sundberg “Piraterna. De svenska fil­de­larna som plund­rade Hollywood” (Ordfront) … Läs mer

Här är det nya kulturåret

Om vad som vän­tar under 2009 (arti­keln pub­li­ce­rad i SvD den 28 decem­ber): Peter Sunde, Mats Svegfors, Eva Swartz – tre namn du kom­mer att läsa ofta fram­ö­ver. 2009 blir ett kul­turår präg­lat av fil­del­ning, pub­lic ser­vice, film­po­li­tik och utred­ningen … Läs mer