Etikettarkiv: film

Nu finns PressPausePlay för gratis nedladdning och streaming

När vi inledde arbe­tet med PressPausePlay fram­stod det näs­tan genast som uppen­bart att vi så små­ningom skulle släppa den gra­tis online. Ett åter­kom­mande tema i fil­men blev näm­li­gen hur för­ut­sätt­ning­arna för kre­a­tivt ska­pande har påver­kats av att man kan dis­tri­bu­era … Läs mer

Hollywood bygger världar

I dagens SvD har jag inter­vjuat två ame­ri­kanska film­tän­kare – Ted Hope och Henry Jenkins – om trans­me­di­alt berät­tande. Utgångspunkten för arti­keln är Tron Legacy, som har biopre­miär på fre­dag: Tron Legacy är julens stor­film. Men för att få hela … Läs mer

Kanonfrågans bruna arv

I vec­kans num­mer av Fokus skri­ver jag om den svenska kanon­de­bat­ten och dess anor från såväl ame­ri­kansk aka­demi som euro­pe­isk kul­tur­pro­tek­tio­nism: Sverigedemokraternas idéer om en svensk kul­tur­ka­non upp­rör. Men de lig­ger när­mare den euro­pe­iska debat­ten än man vill tro. Säg k-ordet … Läs mer

Uppfann min klasskamrat machinima?

För några vec­kor sedan skrev jag ett repor­tage om machi­nima i SvD. För den som inte kän­ner till feno­me­net så består det av fil­mer pro­du­ce­rade med hjälp av vir­tu­ella värl­dar, eller för­enk­lat; ani­me­rade fil­mer som “age­ras” live i ett data­spel … Läs mer

Krönika om fanfilmer + bonusmaterial

Semesterrapport: I mån­dags hade jag föl­jande krö­nika om fan­fil­mer inne i SvD. Nu lär jag av film­bran­schen och leve­re­rar den här med extra­ma­te­rial — ett antal rela­te­rade Youtubeklipp. Jag vill sär­skilt rekom­men­dera Joe Nussbaums Star Wars-romcom George Lucas in love. … Läs mer

Charmig, neurotisk och gubbsjuk — för 41:a gången

Om Woody Allens fram­gångsre­cept (arti­keln pub­li­ce­rad i SvD i fre­dags): Jazz, neu­ro­ser och väns­terpras­sel. I bio­ak­tu­ella Whatever works leve­re­rar Woody Allen än en gång sin paten­te­rade for­mula. Men var­för åter­an­vän­der han samma filmingre­di­en­ser? Och var­för tyc­ker vi fort­fa­rande om det? Ett … Läs mer

Maskinskräck

Om hur maski­ner fram­ställs på film (arti­keln pub­li­ce­rad i fre­dags i SvD): I bio­ak­tu­ella Transformers – De beseg­ra­des hämnd hotas mänsk­lig­he­ten av bilar, gräv­ma­ski­ner och cement-blandare. Igen. Filmhistorien har stän­digt beskri­vit maski­ner som skräc­kin­ja­gande. Men vad är det som är … Läs mer

Fokus och skivbutikshögtid

Min insats på Fokus den här vec­kan är en inter­vju med “Diplomatdottern” Karolina Johnsson samt en arti­kel om nya affärsmo­del­ler inom nöjes­in­du­strin. En obser­va­tion med anknyt­ning till det sist­nämnda: Är det inte lite lus­tigt att domen i Pirate Bay-rättegången kom­mer dagen … Läs mer

Svårtydd Mammut

Som något av en Lukas Moodysson-kramare har jag varit rejält nyfi­ken på kom­mande Mammut, vil­ken beskri­vits som en till­ba­ka­gång till det mer kon­ven­tio­nella berät­tan­det i Tillsammans och Lilja 4-ever. Förväntningarna mins­kade knap­past när det kom ut att huvud­rol­lerna skulle göras … Läs mer

Journalisten från Svenskan ringde igår igen”

Intervjusituationer kan ha en kons­tig makt­ba­lans. Inte säl­lan är den som inter­vjuas känd, eller åtminstone erkänd, och fram­gångs­rik. Då är det då lätt att känna sig i under­läge som repor­ter. Man blir artig, trev­lig och låter inter­vju­off­ret prata på, utan … Läs mer