Etikettarkiv: Fokus

Så skapades den nya, ängsliga förlagsbranschen

Mitt skri­vande här har visst redu­ce­rats till sum­me­ringar då och då, sna­rare än inlägg om varje text eller pro­jekt. Jag har dock svårt att beklaga det. Det beror näm­li­gen på att jag är upp­ta­gen med roliga upp­drag. Inför Bokmässan pub­li­ce­rade … Läs mer

Självcensuren har intagit Sveriges kulturinstitutioner

Förra vec­kan skrev jag i Fokus om de aktu­ella fal­len av själv­cen­sur på svenska kul­turin­sti­tu­tio­ner. Det var en väl­digt lång text, så istäl­let för att pub­li­cera den här hän­vi­sar jag den som är intres­se­rad till Fokus sajt. Och långt eller … Läs mer

Ibsens förbannelse över teaterkonsten

Lite sent kom­mer här min arti­kel om tea­terns trög­rör­lig­het, häm­tad ur förra vec­kans num­mer av Fokus. Hyllningar, bonu­sar och fler i publi­ken. Men är det klas­si­ker eller expe­ri­ment som är vägen framåt för tea­tern? Fyra skå­de­spe­lare med hör­lu­rar sit­ter på var … Läs mer

Färgfabriken, bokrecension och sopor

Filmprojektet Press Pause Play, som jag har varit så upp­ta­gen med det senaste året, har till sist pas­se­rat mål­lin­jen. Filmen är i prin­cip fär­dig­klippt och mitt arbete med den (så gott som) över. Om allt går som vi hop­pas får … Läs mer

Kulturpolitik — nej tack

Bild: Per Egevad. I vec­kans Fokus skri­ver jag om var­för kul­tur­po­li­ti­ken inte blev en val­fråga den här gången hel­ler: Politikerna sak­nar visio­ner, och kul­tu­ren har bli­vit ego­is­tisk. Därför bryr sig inte väl­jarna om kul­tur­po­li­ti­ken. Det ver­kade så lovande. Redan hös­ten … Läs mer

Henrik Pontén, den ofrivillige politikern

Jag upp­le­ver att jag tvingas in i rol­len som debat­tör” säger Henrik Pontén i mitt repor­tage i vec­kans num­mer av Fokus. Texten är lika delar dis­kus­sion kring hur fil­del­nings­de­bat­ten hål­ler på att rinna ut i san­den och por­trätt av Antipiratbyråns … Läs mer

Så stoppades rånet

Om ett aktu­ellt rån­för­sök och poli­sens arbets­me­to­der (arti­keln pub­li­ce­rad i vec­kans num­mer av Fokus): Polisen utmå­lade det stop­pade rån­för­sö­ket i Umeå som en succé, men var det verk­li­gen det? Fåglarna kvitt­rade när Umeåbon Marie Blomé klev ut i sin träd­gård. Det … Läs mer

Havererad kamp mot cannabis

I vec­kans num­mer av Fokus, ute sedan i fre­dags, skri­ver jag långt om can­na­bis och nar­ko­tika­po­li­tik. Jobbet består av fyra olika tex­ter samt bil­der och gra­fik, så helst ska det nog ses i pap­pers­tid­ningen. De tre längre artik­larna lig­ger dock … Läs mer

Cowboytechno och kriminaljournalistik

Foto: Martim Guerra Silva. Jag vet att det är lite fånigt med blog­gin­lägg av typen “för­låt att jag ald­rig upp­da­te­rar”. Ändå kän­ner jag att jag måste säga: Förlåt att jag ald­rig upp­da­te­rar. Det har varit en inten­siv period på sistone, med … Läs mer

Tittarna flyr VM

Om hockey-VM och över­e­ta­ble­ring i medi­e­värl­den (arti­keln pub­li­ce­rad i vec­kans num­mer av Fokus): Ishockey-VM är inte samma själv­klara publik­mag­net när utbu­det av tv-sporter växer. Ishockeylandslaget Tre Kronor har varit fram­gångs­rikt på 2000-talet. Facit för de gångna åtta årens VM är ett … Läs mer

Fokus och skivbutikshögtid

Min insats på Fokus den här vec­kan är en inter­vju med “Diplomatdottern” Karolina Johnsson samt en arti­kel om nya affärsmo­del­ler inom nöjes­in­du­strin. En obser­va­tion med anknyt­ning till det sist­nämnda: Är det inte lite lus­tigt att domen i Pirate Bay-rättegången kom­mer dagen … Läs mer

Nya texter

Just nu gör jag ett litet inhopp på Fokus. I senaste num­ret, ute i dag, har jag med en längre arti­kel om Leninpriset och skill­na­den mel­lan poli­ti­kens och kul­tur­värl­dens syn på kom­mu­nism. Jag har även inter­vjuat Marit Paulsen om kyck­lingar och eko­lo­gisk mat. Just … Läs mer