Etikettarkiv: kulturutredningen

Kanonfrågans bruna arv

I vec­kans num­mer av Fokus skri­ver jag om den svenska kanon­de­bat­ten och dess anor från såväl ame­ri­kansk aka­demi som euro­pe­isk kul­tur­pro­tek­tio­nism: Sverigedemokraternas idéer om en svensk kul­tur­ka­non upp­rör. Men de lig­ger när­mare den euro­pe­iska debat­ten än man vill tro. Säg k-ordet … Läs mer

Kulturpolitik — nej tack

Bild: Per Egevad. I vec­kans Fokus skri­ver jag om var­för kul­tur­po­li­ti­ken inte blev en val­fråga den här gången hel­ler: Politikerna sak­nar visio­ner, och kul­tu­ren har bli­vit ego­is­tisk. Därför bryr sig inte väl­jarna om kul­tur­po­li­ti­ken. Det ver­kade så lovande. Redan hös­ten … Läs mer

Från studieförbund till upplevelseindustri

Om Kulturutredningen (arti­keln pub­li­ce­rad idag på Kristianstadsbladets kul­tur­sida): Dålig insyn, topp­styre och nyli­be­rala floskler? Kulturutredningen har kri­ti­se­rats för det mesta. Vad som skulle bli en omväl­vande moder­ni­se­ring av kul­tu­ren kanske inte resul­te­rar i något alls. Kulturutredningen var den stora upp­da­te­ringen av … Läs mer

Här är det nya kulturåret

Om vad som vän­tar under 2009 (arti­keln pub­li­ce­rad i SvD den 28 decem­ber): Peter Sunde, Mats Svegfors, Eva Swartz – tre namn du kom­mer att läsa ofta fram­ö­ver. 2009 blir ett kul­turår präg­lat av fil­del­ning, pub­lic ser­vice, film­po­li­tik och utred­ningen … Läs mer

Klarsynt brandtal om kultur

Niklas Rådström är klok i dagens DN när han bemö­ter det åter­kom­mande talet om att kul­tur­ar­be­tare måste “anpassa sig till mark­na­den” och “bli ent­re­pre­nö­rer”. 6 av 10 svenska konst­nä­rer är redan egen­för­fat­tare, påpe­kar han. Problemet är inte att de sak­nar … Läs mer