Etikettarkiv: musikbranschen

Hatsune Miku är deltagarkultur på riktigt

Nu har mitt och Hannes Isakssons repor­tage från senaste num­ret av Novell pub­li­ce­rats på nätet. Det hand­lar om Hatsune Miku — röst­syn­tes­mjuk­va­ran som har bli­vit en av Japans popu­lä­raste popar­tis­ter. Tanken med tex­ten är att ge en inblick i den … Läs mer

Henrik Pontén, den ofrivillige politikern

Jag upp­le­ver att jag tvingas in i rol­len som debat­tör” säger Henrik Pontén i mitt repor­tage i vec­kans num­mer av Fokus. Texten är lika delar dis­kus­sion kring hur fil­del­nings­de­bat­ten hål­ler på att rinna ut i san­den och por­trätt av Antipiratbyråns … Läs mer

Vad är priset för gratis?

Sent omsi­der har min recen­sion av årets två gra­tis­böc­ker pub­li­ce­rats i Kristianstadsbladet: Chris Anderson ”Free. The future of a radi­cal price” (Hyperion). Per Strömbäck (red) “Gratis? Om kva­li­tet, pengar och ska­pan­dets vill­kor” (Volante). När jag nyli­gen blev ombedd att skriva … Läs mer

Spotify orsakar dreggel även i USA

I svenska musik­bransch­dis­kus­sio­ner har Spotify numera sta­tus som Räddaren i nöden, en Messias som åter ska sätta mat på artis­ters och skiv­bo­lags bord. Samtidigt hörs ofta invänd­ningar som att Spotify bara är stort i Sverige och Storbritannien, eller att det … Läs mer

Sex, droger & rock’n’roll -> intervjuer, pizza & Björn Ranelid

Stort repor­tage om tur­né­liv och Peter Bjorn and John för SvD (pub­li­ce­rat igår). Kolla in David Magnussons bil­der här. När skiv­för­sälj­ningen rasar gör artis­terna allt fler kon­ser­ter. Men tur­néer är ingen guld­gruva och livet på vägarna mindre gla­mou­röst än vad … Läs mer

Phoenix smyggillar piraterna

Intervju med Phoenix (arti­keln pub­li­ce­rad i dagens SvD): Albumaktuella Phoenix gör som­ma­rens enda Sverigespelning på lör­dag i Hässleholm. När jag träf­far frans­män­nen talar de om vik­ten av att inte tänka och tac­kar Pirate bay för att ban­dets skiva har läckt … Läs mer

Expanderande popfest

Om Siestafestivalen (arti­keln pub­li­ce­rad i dagens SvD): Popfestivalen Siesta i Hässleholm har växt så att det kna­kar – från ett tusen­tal besö­kare till det tio­dubbla på fyra år. Framgångsreceptet är unika spel­ningar med stora utländska band. Det och ett kon­stant … Läs mer

Kulturministern bashar Pirate Bay

I går bevis­tade jag och min Novellkollega Alice SKAP:s vår­fest på Nordiska Museet. Den typen av rygg­dunkstill­ställ­ningar kan kän­nas lite oväl­kom­nande när man är där som jour­na­list, inte som en i bran­schen. Ändå blev det en trev­lig kväll. Carl Bertil Agnestig … Läs mer

Fokus och skivbutikshögtid

Min insats på Fokus den här vec­kan är en inter­vju med “Diplomatdottern” Karolina Johnsson samt en arti­kel om nya affärsmo­del­ler inom nöjes­in­du­strin. En obser­va­tion med anknyt­ning till det sist­nämnda: Är det inte lite lus­tigt att domen i Pirate Bay-rättegången kom­mer dagen … Läs mer

Från kompisprojekt till popinstitution

Om jubi­le­rande skiv­bo­la­get Merge (arti­keln pub­li­ce­rad i SvD den 27 decem­ber): Det bör­jade med kas­set­tut­gå­vor av kom­pi­sars band. Nu fyl­ler ame­ri­kanska Merge Records 20 år och har växt till en insti­tu­tion i indi­e­värl­den. Och trots bran­schens påstådda död går bola­get … Läs mer