Etikettarkiv: Rasmus Fleischer

Grattis Wikipedia!

Igår fyllde värl­dens största upp­slags­verk 10 år. Med anled­ning av mitt gonzo-reportage i SvD har diverse medier bett mig kom­men­tera jubi­leet. I sön­dags var jag med och reso­ne­rade om Wikipedias histo­ria och fram­tid i ett inslag i Godmorgon, värl­den!. I … Läs mer

Död debatt intressantare än någonsin

I dag inled­des det andra kapit­let i sagan om rät­te­gången mot The Pirate Bay. Med anled­ning av detta pub­li­ce­rar Expressen Kultur min recen­sion av anto­lo­gin Efter The Pirate Bay (se nedan). Originalversionen av tex­ten skrevs för några vec­kor sedan, och … Läs mer

Henrik Pontén, den ofrivillige politikern

Jag upp­le­ver att jag tvingas in i rol­len som debat­tör” säger Henrik Pontén i mitt repor­tage i vec­kans num­mer av Fokus. Texten är lika delar dis­kus­sion kring hur fil­del­nings­de­bat­ten hål­ler på att rinna ut i san­den och por­trätt av Antipiratbyråns … Läs mer

Musikbranschens öde och piraternas triumf

Recension av nya fil­del­nings­böc­ker (pub­li­ce­rad idag i Kristianstadsbladet): Tony Ernst “6 mil­jo­ner sätt att jaga en älg på. En berät­telse om musi­k­in­du­strins upp­gång och even­tu­ella fall” (Reverb) Anders Rydell & Sam Sundberg “Piraterna. De svenska fil­de­larna som plund­rade Hollywood” (Ordfront) … Läs mer